Kwalifikacje zawodowe

 1. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
 2. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik ogrodnik wykonuje prace związane z planowaniem, organizowaniem i zakładaniem terenów zieleni i hodowlą roślin sadowniczych, ozdobnych, warzywnych.

 • Przechowuje produkty ogrodnicze.
 • Prowadzi sprzedaż produktów ogrodniczych.
 • Obsługuje narzędzia i urządzenia wykorzystywane w ogrodnictwie.
 • Pielęgnuje uprawy i rośliny ogrodnicze.
 • Prowadzi siew, sadzenie i zbiór płodów ogrodniczych.
 • Planuje i przeprowadza nawożenie i rozmieszczenie roślin.
 • Sporządza mieszanki traw.
 • Kieruje ścinaniem, karczowaniem i przesadzaniem drzew.
 • Kieruje przycinaniem i formowaniem żywopłotów.

Kompetencje i kwalifikacje

 • Technik ogrodnik powinien ukończyć technikum i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Istnieje możliwość kontynuowania edukacji w zawodzie ogrodnik, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku ogrodnictwo, rolnictwo bądź biologia.
 • Od technika ogrodnika wymaga się znajomości obsługi ciągnika rolniczego, zasad ruchu drogowego, posługiwania się dokumentami technicznymi. Na tym stanowisku niezbędna jest wiedza na temat: norm jakościowych i standardów, sporządzania dokumentacji robót, urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, a także znajomość instytucji działających na rzecz rolnictwa. Konieczna jest też znajomość zasad ergonomii, bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska i stosowanie się do nich. Od technika ogrodnika wymaga się również znajomości wpływu czynników meteorologicznych i klimatycznych na rozwój roślin.
 • Technik ogrodnik powinien umieć rozpoznawać gatunki i odmiany roślin ogrodniczych i je klasyfikować. Podobnie ważna w tym zawodzie jest znajomość rodzajów podłoża, nawozów, środków ochrony roślin, ich zastosowania i wpływu na rośliny i środowisko. Istotna jest znajomość narzędzi i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie oraz metod ich eksploatacji i konserwacji. Technik ogrodnik powinien znać choroby i szkodniki roślin, metody przeciwdziałania im i leczenia. Niezbędna w tym zawodzie jest umiejętność przygotowywania podłoży, pomieszczeń, pojemników, osłon i ich doboru w zależności od rodzaju uprawianych roślin. Wymagana jest umiejętność czytania projektów budowy terenów zielonych i ich wdrażania, a także znajomość zasad przechowywania płodów ogrodniczych.
 • Istotne w zawodzie technika ogrodnika są umiejętności organizacyjne, a także komunikacyjne ze względu na pracę w zespole. Podobnie ważna jest sprawność fizyczna, manualna, siła, dokładność i wytrzymałość na wysiłek, a także poczucie estetyki i umiejętność aranżacji terenów zielonych.

Środowisko i charakter pracy

Czas pracy w zawodzie technika ogrodnika jest normowany, praca może mieć charakter sezonowy i obejmować dni ustawowo wolne. Praca wymaga sprawności fizycznej, jest wykonywana w szklarniach i na powietrzu. Technik ogrodnik pracuje w zmiennej temperaturze, wilgotności, zapyleniu i nasłonecznieniu, zwykle przy oświetleniu naturalnym. Podczas wykonywania czynności technik ogrodnik jest narażony na skaleczenia, kontakt ze środkami ochrony roślin. W tym zawodzie istnieje zagrożenie dolegliwościami układu kostno-stawowego, alergiami wziewnymi i skórnymi. Praca może się odbywać przy użyciu narzędzi, a niektóre czynności wymagają noszenia odzieży ochronnej. Zawód technika ogrodnika wymaga doskonalenia i aktualizacji wiedzy.