Czym zajmuje się:
Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.

Kwalifikacje, które zdobywasz ucząc się w naszej szkole:

  1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
  2. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
  3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:
W firmie geodezyjnej, gdzie technicy geodeci zatrudnieni są na stanowiskach samodzielnych wykonawców, ale także w administracji państwowej. Technik geodeta może być zatrudniony jako pracownik wydziałów geodezji, rolnictwa i gospodarki gruntami w administracji rządowej i samorządowej. Zajmuje się on prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki gruntami i wywłaszczeń nieruchomości.