Kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
 2. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
 3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości.

 • Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
 • Przetwarza dane pomiarowe w celu opracowania map i profili terenu.
 • Opracowuje mapy w systemie cyfrowym i analogowym.
 • Opracowuje geodezyjne projekty realizacyjne obiektów budowlanych.
 • Wytycza elementy projektowanych obiektów.
 • Prowadzi geodezyjną obsługę realizowanych obiektów budowlanych.
 • Wykonuje inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych.
 • Wykonuje pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.
 • Prowadzi ewidencję gruntów i budynków.
 • Wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami (podział, rozgraniczenie).

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie technika geodety może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia technikum lub dwuletniej szkoły policealnej.
Od osoby wykonującej ten zawód oczekuje się dokładności i odpowiedzialności (za zadania i powierzony sprzęt), umiejętności obsługi komputera, prowadzenia korespondencji i sporządzania dokumentacji urzędowej.
Technik geodeta powinien być odporny na stres i mieć dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Technik geodeta powinien posługiwać się jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych, korzystać z układów współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii, rozpoznawać znaki i symbole kartograficzne, umieć sporządzać szkice geodezyjne, obsługiwać instrumenty geodezyjne i przyrządy pomiarowe, wykonywać analitycznie obliczenia geodezyjne, korzystać z geodezyjnych programów komputerowych, posługiwać się różnymi rodzajami map. Powinien znać i stosować przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Aby wykonywać zawód technika geodety, należy mieć doświadczenie w zakładaniu i pomiarze osnów geodezyjnych oraz wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, sporządzaniu opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych, wykonywaniu pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywaniu wyników tych pomiarów, wykonywaniu rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości, zakładaniu i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości, wprowadzaniu danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Środowisko i charakter pracy

Technik geodeta pracuje sam lub w zespole, zarówno w biurze jak i w terenie, gdzie jest narażony na zmienne warunki atmosferyczne. Wykonuje rutynowe czynności. Pracuje w systemie jednozmianowym, ok. 6-9 godzin dziennie, czas ten może ulec wydłużeniu podczas prac polowych. Praca na tym stanowisku wymaga dobrej kondycji fizycznej ze względu na konieczność pokonywania dużych odległości pieszo, często w trudnym terenie.

DSCN1360