Kwalifikacje zawodowe

 1. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik budowy dróg we współpracy z inżynierem drogowym sporządza projekty ulic, dróg i mostów, prowadzi rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, odwodnień i zazieleń, sprawuje nadzór nad robotami drogowymi, pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

 • Planuje i nadzoruje roboty remontowe, modernizacyjne ulic, chodników i placów.
 • Opracowuje projekty geometryczne i konstrukcyjne parkingów.
 • Planuje i urządza wjazdy do stacji benzynowych, ogólne i wewnętrzne.
 • Nadzoruje stan powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych.
 • Planuje i nadzoruje roboty remontowe po okresie zimowych uszkodzeń dróg.
 • Prowadzi modernizacje lekkie nawierzchni dróg.
 • Kieruje pracą zespołów ludzi i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg.
 • Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowania.
 • Opracowuje projekty organizacji budowy dróg oraz zagospodarowania placu budowy.
 • Kieruje pracą brygad roboczych i robotami na drodze, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej.
 • Ustala metody realizacji robót drogowych, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót. Wykonuje kalkulacje robót i sporządza kosztorysy prac.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie technika budowy dróg może wykonywać osoba, która ukończyła technikum i zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w szkole policealnej oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na studiach inżynierskich związanych z budownictwem drogowym, architekturą i gospodarką przestrzenną. Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się dobrej kondycji fizycznej i sprawności ruchowej. Niezbędne są umiejętności planowania i organizacji pracy oraz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji. Technik drogownictwa powinien mieć zdolności analityczne, być odporny na stres wywołany pracą pod presją czasu i konfliktami interpersonalnymi. Ze względu na specyfikę zawodu od technika drogownictwa wymaga się także uzdolnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespole. Technik drogownictwa powinien mieć wiedzę na temat maszyn i urządzeń oraz ich zastosowania, wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych. Powinien rozpoznawać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, określać ich właściwości i zastosowanie, rozpoznawać rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych, klasyfikować drogi według określonych kryteriów, rozpoznawać elementy dróg i określać ich funkcje, rozpoznawać rodzaje konstrukcji mostów, rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji projektowej, określać właściwości materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych. Powinien również mieć podstawową wiedzę w zakresie budownictwa. Aby wykonywać zawód technika drogownictwa, należy mieć doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych, organizowaniu i koordynowaniu robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych, prowadzeniu bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych, wykonywaniu prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych, sporządzaniu kosztorysów oraz przygotowywaniu dokumentacji przetargowej. Powinien umieć korzystać z narzędzi ślusarsko-monterskich i przyrządów diagnostycznych. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych, wykonywania szkiców i rysunków drogowych oraz posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi.

Środowisko i charakter pracy

Technik budowy dróg pracuje w zespole i kieruje jego pracą. Pracuje na otwartej przestrzeni, w ciągłym ruchu, w różnych warunkach atmosferycznych, a także w pomieszczeniach. Musi się liczyć z koniecznością pracy na dużych wysokościach (na rusztowaniach i mostach).