Kwalifikacje zawodowe

 1. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
 2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych, zapewnia ciągłość pracy bocznicy, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami i złączkami.

 • Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne
 • Wykonuje naprawy i remonty poprawiające parametry geodezyjne toru kolejowego, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami
 • Dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiące wyposażenie w przypadku awarii bądź remontów mostów o małej rozpiętości
 • Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie
 • Organizuje budowy dróg i mostów oraz tworzy plany zagospodarowania placu budowy
 • Kieruje pracami brygad roboczych i robotami na terenie obiektu, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej
 • Ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót
 • Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych
 • Wykonuje kalkulacje robót i sporządza kosztorysy prac

Kompetencje i kwalifikacje

 • Pracę w zawodzie technika dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia technikum. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • Wykonywanie zawodu technika dróg i mostów kolejowych wymaga odpowiedzialności i rzetelności. Ze względu na specyfikę zawodu od technika dróg i mostów kolejowych wymaga się także umiejętności pracy w zespole, umiejętności planowania i organizacji pracy oraz dobrze rozwiniętych umiejętności analitycznych
 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych powinien mieć wiedzę na temat rodzajów i elementów dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych, materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych, rodzajów gruntów i ich właściwości. Musi rozpoznawać element sieci kolejowej, rodzaje taboru kolejowego (znać jego przeznaczenie), rozpoznawać urządzenia sygnalizacji kolejowej. Powinien umieć sporządzać rysunki dróg kolejowych i kolejowych obiektów mostowych, schematy posterunków ruchu kolejowego, wykonywać typowe obliczenia statyczne i projekty elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz opracowywać projekty typowych elementów budowli drogowych i mostowych.
 • Aby wykonywać zawód technika dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych należy mieć doświadczenie w wykonywaniu robót związanych z budową nawierzchni kolejowej i wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza, organizowaniu i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych obiektów mostowych, ocenianiu stanu technicznego dróg i mostów kolejowych, podejmowaniu działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w razie awarii lub klęsk żywiołowych, prowadzeniu dokumentacji budowy, sporządzaniu kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywaniu dokumentacji przetargowej. Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych powinien posługiwać się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót na drogach i mostach kolejowych oraz wykonywać szkice i rysunki budowlane.

Środowisko i charakter pracy

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych pracuje w zespole i kieruje jego pracą. Pracuje na otwartej przestrzeni, w ciągłym ruchu, w różnych warunkach atmosferycznych, a także w pomieszczeniach zamkniętych. Musi się liczyć z koniecznością pracy na dużych wysokościach (na rusztowaniach i mostach).