Kwalifikacje zawodowe

  1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
  2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Główne zadania i wykonywane czynności

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych odpowiada za prawidłowy montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

  • Wykonuje montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • Montuje przyłącza wodno-kanalizacyjne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu, przewodów kanalizacyjnych itp.
  • Wykonuje roboty przygotowawcze związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.
  • Wykonuje roboty związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
  • Wykonuje roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
  • Przeprowadza konserwacje instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
  • Wymienia uszkodzone urządzenia.
  • Usuwa awarie wodociągowe.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.
Wykonywanie zawodu montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wymaga sprawności fizycznej, gotowości do pracy w zmiennych warunkach, podzielności i koncentracji uwagi, dokładności i dyspozycyjności. Ze względu na specyfikę zawodu od montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wymaga się także samodzielności w podejmowaniu decyzji, umiejętności pracy pod presją czasu i w trudnych warunkach oraz umiejętności pracy w zespole.
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien mieć wiedzę o rodzajach i elementach obiektów budowlanych, konstrukcjach obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, materiałach budowlanych i ich właściwościach, rodzajach instalacji budowlanych oraz ich elementach, rodzajach i elementach podziemnej infrastruktury terenu, materiałach stosowanych do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz ich właściwościach. Powinien umieć sporządzać rysunki techniczne oraz szkice robocze, rozróżniać urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych, znać rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych, rozróżniać rodzaje gruntów oraz określać ich właściwości, określać sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów.
Aby wykonywać zawód montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, trzeba mieć doświadczenie w wykonywaniu robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, wykonywaniu montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywaniu robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Środowisko i charakter pracy

Praca montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych odbywa się zarówno na zewnątrz budynków, jak i w budynkach. W trakcie pracy mogą występować zagrożenia dla zdrowia spowodowane hałasem, drganiami, kontaktem z substancjami trującymi (gazami), trudnymi warunkami atmosferycznymi, niebezpiecznymi miejscami wykonywania zadań (na wysokości, w wykopach i studniach). Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje w systemie zmianowym, może również pracować na jedną zmianę, połączoną z pełnieniem dyżurów domowych i dyspozycyjnością na wypadek awarii. Pracuje samodzielnie lub w zespole. Zawodu tego nie mogą wykonywać osoby mające przeciwwskazania do podnoszenia i przenoszenia ciężarów.