Kwalifikacje zawodowe

  1. Montaż konstrukcji budowlanych.

Główne zadania i wykonywane czynności

Monter konstrukcji budowlanych montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów
prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjnobiurowych,a także w mostach, słupach energetycznych, radiostacjach itp.

  • Analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie rodzaj i zakres robót montażowych, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn.
  • Przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do montażu.
  • Montuje konstrukcje stalowe z elementów prefabrykowanych za pomocą nitowania, skręcania lub spawania, konserwuje, naprawia i modernizuje konstrukcje stalowe, zabezpiecza zmontowane konstrukcje przed korozją. Także demontuje te konstrukcje.
  • Przygotowuje prefabrykowane elementy żelbetowe do montażu.
  • Montuje konstrukcje żelbetowe, naprawia fragmenty konstrukcji żelbetowych, zabezpiecza połączenia konstrukcji żelbetowych przed korozją. Także demontuje te konstrukcje. Montuje konstrukcje drewniane. Także je demontuje.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera konstrukcji budowlanych można wykonywać po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie montera konstrukcji budowlanych może kontynuować naukę w zawodzie technika budownictwa. Należy w tym celu uzupełnić wykształcenie ogólne do poziomu średniego.
Wykonywanie zawodu montera konstrukcji budowlanych wymaga bardzo dużej sprawności fizycznej i wytrzymałości. Do odpowiedniego wypełniania obowiązków przydatna jest umiejętność komunikacji.
Monter konstrukcji budowlanych powinien mieć wiedzę o rodzajach i elementach obiektów budowlanych, elementach instalacji budowlanych, materiałach budowlanych i ich zastosowaniu.Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych i ich przestrzegać, umieć wykonywać szkice robocze, rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie oraz rozpoznawać elementy zagospodarowania terenów budów.
Monter konstrukcji budowlanych powinien umieć przygotowywać elementy konstrukcji budowlanych do montażu, montować elementy konstrukcji budowlanych, wykonywać prace związane z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych, zabezpieczać elementy konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Na tym stanowisku jest także potrzebna umiejętność czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków i szkiców oraz umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy.

Środowisko i charakter pracy

Monter konstrukcji budowlanych najczęściej pracuje w systemie wielozmianowym. Liczba godzin pracy na dobę jest uzależniona od uwarunkowań organizacyjnych i technologicznych oraz od przebiegu zaplanowanych prac. Najczęściej jest to praca na wolnym powietrzu w zmiennych, często trudnych warunkach atmosferycznych. Wykonywanie zadań zazwyczaj wiąże się z pracą na wysokości, podnoszeniem ciężkich przedmiotów, pozostawaniem w niewygodnych pozycjach. Monter konstrukcji
budowlanych musi się liczyć z częstymi wyjazdami służbowymi.