Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Budowlanych

w Chorzowie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wstęp: Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli,
uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego
człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można
odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się , aby uczniowie w
naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego
człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym
sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego
stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,
pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii i tolerancji.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
7. Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
9. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
12. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
13. Rozwijanie zainteresowań.
14. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
15. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA:
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i
środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE:
1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
3. Praca w szkolnym kole wolontariatu.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:
Współpraca z: Chorzowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Hospicjum w Chorzowie,
Przedszkolami na terenie Chorzowa Starego, Regionalną Stacją Krwiodawstwa oraz innymi
instytucjami.

REALIZOWANE ZADANIA:
1. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
2. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
3. Poznanie obszarów pomocy.
4. Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
5. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
6. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
7. Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
8. Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.
9. Udział w Finale WOŚP.
10. Okresowe zebrania członków Wolontariatu.

SPOSOBY EWALUACJI:
1. Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
2. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
3. Zdjęcia z imprez.
4. Informacje na stronie internetowej szkoły.
5. Artykuły w prasie lokalnej
6. Podziękowania od osób i instytucji.

Opiekunowie:

Katarzyna Dąbrowska

Anna Skrzypnik